In dit privacy statement staat beschreven hoe M3TCH met je persoonsgegevens omgaat.

Algemeen
Bij M3TCH staat discretie en bescherming van persoonsgegevens centraal. Daarom geven wij graag inzicht in ons beleid inzake het verzamelen, gebruiken en overdragen van persoonsgegevens en de veiligheidsmaatregelen die wij hebben getroffen om je gegevens te beschermen. De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt.

M3TCH is een recruitmentbureau voor data professionals, opgericht in 2019 en brengt projecten en professionals samen door middel van de beste M3TCH. Om zowel onze opdrachtgevers als professionals het beste te kunnen bedienen verzamelen wij persoonlijke informatie en verwerken we deze voor zowel de vraag als aanbod kant. M3TCH is gevestigd te Houten, Kokermolen 2-8 en is verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen (Verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens).

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?
M3TCH verzamelt gegevens over personen (kandidaten) en contactpersonen van onze opdrachtgevers op verschillende manieren. Allereerst houden wij die informatie bij die je zelf direct of indirect aan ons heeft verstrekt, bijvoorbeeld door het sturen van je CV per e-mail, het uploaden van je gegevens via onze website (inclusief de Mijn Omgeving), door ons te bellen, het afgeven van je visitekaartje of te linken via sociale media. We kunnen ook gegevens van je verzamelen indien je deze hebt geplaatst op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat je geïnteresseerd zou zijn in onze dienstverlening. In dat geval zullen we je benaderen of je interesse hebt om je bij ons aan te melden en in te schrijven conform onze voorwaarden en met inachtneming van dit privacy statement.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Wij gebruiken deze data en informatie voor doeleinden die gerelateerd zijn aan je contact met ons en de hieruit volgende diensten op het gebied van search, m3tching en bemiddeling tussen personen (kandidaten) en organisaties (opdrachtgevers).

Wij passen de volgende principes toe bij de behandeling van persoonsgegevens:
1) Gegevens worden enkel verzameld voor de bemiddelingsrelatie of om de opdracht met je aan te gaan en contact te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te kunnen voeren.
2) Je te benaderen voor nieuwsbrieven die voor jou interessant kunnen zijn, uitsluitend indien je je daarvoor hebt aangemeld.
3) M3TCH bewaart de door jouw aangeleverde gegevens in een beveiligde elektronische database om je te kunnen voorzien van gewenste, relevante informatie en diensten.
4) De online formulieren van onze website (https://www.m3tch.nl) en het gehanteerde informatiesysteem zijn beveiligd ter voorkoming van het verlies, misbruik, onbevoegde toegang of openbaring, verandering of beschadiging van de informatie onder ons beheer.
5) Door het verstrekken van je persoonsgegevens ga je ermee akkoord dat M3TCH deze gegevens mag verwerken voor de bemiddelingsrelatie of de opdracht en in overeenstemming met de principes zoals opgenomen in dit privacy beleid.
6) Je geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar een vast- of tijdelijk dienstverband.
7) Verwerking van je persoonsgegevens kan onder andere het volgende inhouden:
a. Jouw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar een vast- of tijdelijk dienstverband
b. het beschrijven van je profiel voor opdrachtgevers
c. het weergeven van statistieken van type kandidaten aan onze opdrachtgevers
d. het verifiëren van referenties
e. het (door)ontwikkelen van onze m3tchingsalgoritmes
f. het schrijven van een selectieadvies aan onze opdrachtgevers
g. ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens te verwerken in het kader van een pre-employment screening
h. het afnemen van een online assessment en verwerken van deze gegevens in een profiel of (selectie)advies.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou? 
We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op jouw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. Je bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die je verstrekt.
Meer specifiek gaat het om onder andere de volgende persoonsgegevens:
1) NAW gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens
2) geboortegegevens, leeftijd, geslacht
3) curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring
4) gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die je hebt gevolgd of gedaan
5) gegevens over beschikbaarheid en verlof
6) andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van het creëren van de optimale m3tch tussen professional en opdracht(gever), zoals informatie die in de Mijn Omgeving wordt gevraagd met betrekking tot je profielomschrijving.
7) gegevens door bezoekers van de website ingevuld in het contact- en of aanmeldformulier. Deze gegevens worden na 6 weken automatisch verwijderd uit onze database, tenzij de bezoeker binnen deze periode een account aanmaakt en akkoord gaat met het bewaren van deze gegevens voor zijn of haar profiel in de Mijn Omgeving.

Accepteren voorwaarden & bewaartermijn
Het accepteren van onze voorwaarden betekent dat je je inschrijft in onze database. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan gepast of noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Indien je van bepaalde persoonsgegevens wilt weten hoe lang wij deze bewaren en voor welk doel, neem dan contact met ons op via onze contactpagina of onderstaande contactgegevens.

Verstrekking aan derden
Persoonlijke, aan ons toevertrouwde, informatie wordt door M3TCH nooit aan derden verstrekt, tenzij je ons daartoe vooraf toestemming hebt gegeven.

Rechten van betrokkenen

 • Recht op inzage
  Je kunt te allen tijde inzien welke gegevens wij van jou verwerken en hiervan een kopie ontvangen.
 • Recht op vergetelheid
  Je kunt ons verzoeken de gegevens die wij van jou hebben te laten verwijderen. Het kan zijn dat we (sommige) gegevens wel nog moeten verwerken voor andere doeleinden (bv. administratieve doeleinden).
 • Recht op rectificatie en aanvulling
  Wanneer de persoonsgegevens die wij van jou hebben niet kloppen of incompleet zijn, kun je deze laten wijzigen of aanvullen.
 • Recht op dataportabiliteit
  Je kunt ons verzoeken om de persoonsgegevens die wij van jou hebben over te dragen aan een andere partij.
 • Recht op beperking van de verwerking
  Indien je van mening bent dat we teveel gegevens van je verwerken, dan kun je ons verzoeken de gegevensverwerking te minderen.
 • Recht op intrekken van toestemming
  Je kunt je toestemming voor onze verwerking van (een deel van) je persoonsgegevens intrekken.
 • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering
  Wij maken gebruik van algoritmes in het koppelen van vraag aan aanbod, maar besluiten worden nooit genomen zonder menselijke blik. Mocht je hier vragen over hebben of willen weten hoe wij hierin te werk gaan met betrekking tot jouw persoonsgegevens, dan kun je contact met ons opnemen via onze contactpagina of onderstaande contactgegevens.
 • Recht om bezwaar te maken
  Je kunt bezwaar maken tegen onze verwerking van jouw persoonsgegevens. Wij beëindigen de verwerking dan direct, tenzij er voor M3TCH dringende gerechtvaardigde gronden bestaan om niet per direct de verwerking te beëindigen. In dat geval nemen wij zo snel mogelijk contact met je op.
 • Recht om klacht in te dienen bij M3TCH of AP
  Indien je van mening bent dat ons handelen in strijd is met de AVG, dan horen wij dat graag via de contactgegevens op onze contactpagina. Je hebt daarnaast altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gebruik cookies
Wij maken gebruik van de volgende typen cookies:
Functionele cookies: deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren.
Analytische cookies: met analytische cookies kunnen we het websitebezoek meten. Hiervoor gebruiken wij Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Door dit gedrag te analyseren, kunnen wij de structuur, de navigatie en de inhoud van onze website zo gebruiksvriendelijk maken. Wij hebben Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld, dit houdt in dat wij een bewerkersovereenkomst met Google hebben gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten of de gegevens te delen.

Beveiliging
M3TCH doet er alles aan om je persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij maken voor het verwerken van persoonsgegevens gebruik van onze eigen M3TCHING software. M3TCH draagt, tezamen met subverwerkers, zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar bestanden waarin jouw persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Vragen, inzage of wijzigen van uw gegevens 
Heb je vragen, opmerkingen of wil je inzage of wijzigingen in jouw persoonsgegevens, dan kun je per e-mail contact opnemen via info@m3tch.nl of telefonisch via 030 – 307 92 47.

M3TCH kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar privacy statement. Het meest actuele privacy statement is te allen tijde in te zien op de website van M3TCH. Deze versie is opgesteld in januari 2019.